Poplatky

 

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií v nadväznosti na výživové dávky odporúčané Ministerstvom školstva SR.


Obec Raková v súlade s ustanovením § 140 odst. 9 školského zákona určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni takto:


deti – stravníci (veková kategória od 2 do 6 rokov)


desiata                      0,28  €

obed                         0,68  €

olovrant                     0,23  €

celodenná strava           1,19  €

režijné poplatky: 2 € paušál na mesiac

Poplatky sa vyberajú vopred podľa oznamu vedúcej ŠJ