Poplatky

 

V zmysle § 28 ods.6, zákona 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní a Všeobecne záväzného nariadenia Obec Raková - výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy predstavuje sumu 9 €. Platí každé dieťa, ktoré navštevuje predškolské zariadenie mimo výnimiek, ktoré určuje menovaný zákon a školský poriadok. Zahŕňa poplatky za teplo, vodu, energiu, čistiace prostriedky a režijné náklady. 


Platky je nutné realizovat s nasledovnými údajmi:


Údaje k platbe – prevod na účet vždy do 10.dňa daného mesiaca

IBAN: SK 145600 000000 7722853007

VS:  každé dieťa má svoj VS / info u triednej učiteľky /

KS: 968

ŠS: v tvare mesiac platby 102016 , 112016, 122016.......012017

Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa


Suma poplatku podľa VZN obce Raková

Deti do 3 rokov z obce Raková 18 € vrátane mesiaca , kedy dovŕši vek 3 roky,

Deti do 3 rokov trvalý pobyt mimo obce Raková 30 €.

Deti nad 3 roky z obce Raková 9 €.

Deti nad 3 roky, trvalý pobyt  mimo obce Raková 12 €.


Zhromaždenie Rodičovského združenia na svojom prvom zasadnutí, v šk. roku 2012/2013,  schválilo mesačný dobrovoľný príspevok vo výške 7 € na skvalitnenie materiálového zabezpečenia výchovno – vzdelávacieho procesu v materskej škole. Príspevok zahŕňa hračky pre deti, edukačný materiál, didaktické pomôcky, zariadenie tried a spotrebný materiál.


Okrem toho rodičia schválili jednorázový poplatok  1x ročne  sumu 7 € ako členský poplatok Rodičovskému združeniu. Tieto prostriedky sa používajú na nákup mikulášskych balíčkov, karnevalových odmien, organizovanie Dňa detí, rozlúčkových darčekov pre odchádzajúcich predškolákov, na realizáciu aktivít spojených s činnosťami potrebných pri plnení strategických cieľov MŠ:  Deň jablka, Deň zeleniny, Mliečny deň, športová olympiáda, prezentácia MŠ a iné.Poplatky za stravu sú rozpísané v sekcii Jedáleň.

POPLATKY