Naše Triedy

 

Materská škola má 8 tried, ktoré navštevuje v šk. roku 2019/2020  139 detí vo veku od 2 do 6 rokov.

Kolektív tvorí 16 kvalifikovaných  učiteliek  a 11 nepedagogických zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku MŠ. So skúsenosťou svojej viacročnej pedagogickej praxe vštepujú deťom základné hodnoty a informácie z nášho ľudského života, starajú sa o ich telesný rozvoj, osobnú spokojnosť a pohodu, rozvíjajú ich reč a to všetko v prostredí im najbližšom, v kolektíve rovesníkov. Učia ich samostatnosti a rozvíjajú ich danosti nielen v základnom výchovno-vzdelávacom procese, ale aj nad jeho rámec, formou rôznych projektov a mimoškolskej činnosti. Materská škola  je v širokom okolí známa svojimi mnohými aktivitami, ktoré sú organizované pre deti, ale i pre ich rodičov. Snažíme sa ponúknuť deťom hlavne to, čo ich najviac zaujíma, láka a tak rozvíjame všetky zložky osobnosti.

V materskej škole deti tancujú a spievajú v detskom ľudovom súbore Rakovanček, ktorý vznikol v šk. roku 2008/2009. Prostredníctvom svojej činnosti približuje ľudové tradície regiónu Kysúc a prezentuje materskú školu na rôznych podujatiach.


Motto MŠ :

“ Pretože je  dieťa pre nás stredom vesmíru, chceme mu vytvoriť také prostredie, v ktorom sa bude cítiť šťastné a spokojné.”