MŠ Raková Fojstvo

 Vítame Vás na stránke Materskej školy Raková Fojstvo 1253, ktorá sídli v centre obce Raková v okrese Čadca. Súčasťou MŠ je od roku 2012 elokované stredisko u Gala 325.

    Materská škola má v šk. r. 2016/2017 8 tried. Do tried k 15.9. 2016 nastúpilo 141 detí vo veku od 2 do 6 rokov. Kolektív, ktorý sa denne stará o deti, tvorí 16 kvalifikovaných predškolských pedagógov a 7 zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku MŠ.

    So skúsenosťou svojej viacročnej pedagogickej praxe vštepujú deťom základné hodnoty, rozvíjajú osobnosť detí, pomáhajú plniť rodine funkciu výchovy, zohrávajú dôležitú úlohu pri vyrovnávaní rozdielov sociálno - ekonomického a kultúrneho prostredia, ale i pri včasnom diagnostikovaní nedostatkov a porúch vo vývine detí. Starajú sa o ich telesný rozvoj, osobnú spokojnosť a pohodu, rozvíjajú ich reč a to všetko v prostredí im najbližšom, v kolektíve rovesníkov. Učia ich samostatnosti a rozvíjajú ich danosti nielen v základnom výchovno - vzdelávacom procese, ale aj nad jeho rámec, formou rôznych projektov a aktivít.

    Celé naše snaženie vedie k tomu, aby si tieto deti odniesli do svojho ďalšieho života aj kus lásky z predškolského prostredia a pekné spomienky na čas strávený práve v našej materskej škole. Veríme , že si nájdete na stránke informácie , ktoré Vás budú zaujímať


Vitajte medzi nami.

                                                                            Mgr. Adriana Makuchová

                                                                            riaditeľka školy

Vitajte na stránkach Materskej školy Fojstvo v Rakovej